Ga naar de inhoud
Home » Blogs » Hoe draag je als handhaver bij aan de veiligheidsbeleving van burgers?

Hoe draag je als handhaver bij aan de veiligheidsbeleving van burgers?

Leo Bisschop

Als handhaver draag je bij aan de veiligheid in een wijk, maar hoe ga je om met de veiligheidsbeleving van burgers? We kunnen spreken over feitelijke waarnemingen, zoals de registratie van minder criminaliteit, maar de mate waarin mensen zich veilig voelen, is ook een subjectief iets. Hier gaat het meer om gevoelens en angsten die deels voortkomen uit hun eigen waarneming. Deze gevoelens zijn moeilijker te beïnvloeden. Toch zijn er manieren om als handhaver bij te dragen aan de subjectieve veiligheidsgevoelens van mensen. Hoe u dat kan doen, leest u in deze blog.

Vertrouwenwekkend toezicht

Vertrouwenwekkend toezicht kan een goed middel zijn om vertrouwen te creëren bij burgers. Belangrijk is om na te gaan wat in specifieke gevallen als onveilig wordt beschouwd. Wat speelt er in een wijk en wat leeft onder de gemeenschap? Hoe mensen veiligheid beleven in een wijk wordt deels bepaald door onderlinge gesprekken en gevoelens die hieruit voortkomen. Het gevoel dat hieruit ontstaat kan terecht zijn, maar ook sterk beïnvloed zijn door gesprekken met elkaar. Het beeld dat wordt gevormd door burgers kan zorgen voor een onveilig imago van een situatie, plek of wijk. Het lastige in dit soort situaties, is dat het vaak moeilijk is om dit imago en dus het beeld wat mensen hebben van bijvoorbeeld een wijk, te veranderen.

Als toezichthouder is het slim om deel te nemen aan gesprekken, om zo in kaart te brengen welke middelen ingezet kunnen worden bij specifieke situaties of plekken. Door te communiceren en te luisteren naar mensen, creëer je daarnaast ook vertrouwen en meer bereidheid om onveilige situaties te melden.

Burgers mee laten doen en denken

Naast in gesprek gaan met burgers en inzetten op de juiste middelen van toezicht, kunnen burgers ook zelf invloed uitoefenen. Juist het gevoel van zelf invloed kunnen uitoefenen, draagt bij aan de veiligheidsbeleving van mensen. In buurten waar onderling goed contact is, kan het werken om toezicht en burgers samen te brengen en te brainstormen over welke middelen ingezet kunnen worden om een situatie of plek veiliger te maken.

Belangrijk is daarbij dat wordt gekeken naar de onderlinge verhoudingen binnen een wijk. Als er nauwelijks tot geen contact is tussen buurtbewoners. heeft het vaak weinig zin om in te spelen op burgerparticipatie. Dan vergt het vaak een te grote investering, omdat ook het contact onderling opgezet moet worden.

Wilt u meer weten over veiligheidsbeleving en hoe u hier op in kunt spelen? Handhavingsacademie biedt trainingen op het gebied van effectieve gedragsbeïnvloeding.  Neem gerust contact op voor meer informatie.

Buurtpreventie Breda

Buurtpreventie is een fenomeen dat steeds meer wordt ingezet in gemeenten. In Breda ligt de nadruk vooral op het initiatief vanuit de bewoners zelf. De gemeente helpt bij de structuur van de preventie, maar de wijze van uitvoering ligt meer bij de bewoners. Zij zijn verantwoordelijk voor het verdere verloop van projecten. Het doel is om belemmeringen die voortkomen uit bureaucratie te verminderen. Daarnaast wordt uitgegaan van meer vertrouwen in resultaten door zelf te participeren en zeggenschap te hebben over de uitvoering. De burgers die betrokken zijn bij deze projecten, worden de straatcontacten genoemd. Zij zijn verantwoordelijk voor informatievergaring bij bewoners op het gebied van overlast en veiligheid(beleving). Ook organiseren de straatcontacten bijeenkomsten over lokale problematiek, om een beeld te krijgen van de gevoelens en problemen die spelen in hun wijk.

Buurtveiligheidsteams Amsterdam

Een andere aanpak zijn de buurtveiligheidsteams (bvt) in Amsterdam. Deze aanpak richt zich meer op de samenwerking tussen burgers en toezichthouders/handhavers. De toezichthouders hebben speciale bevoegdheden die bijdragen aan de optimalisering van leefbaarheid en veiligheid in een wijk. Ze zijn zichtbaar aanwezig in de wijken en verzamelen informatie over personen en/of groepen die verantwoordelijk zijn voor de meeste overlast. Burgers kunnen zelf aangeven welke overlast thema’s aandacht verdienen en hier wordt dan ook de focus op gelegd. Dit geeft burgers zelf invloed op de aanpak binnen hun wijk. Daarnaast wordt er actief gecommuniceerd middels internet, moskeeën, scholen, persoonlijk contact en via de mail.

Wat levert het op?

Zoals eerder genoemd is het geen makkelijke opgave om invloed uit te oefenen op de veiligheidsbeleving van mensen. Gevoelens, gedachten en emoties zijn lastig te sturen. Toch kan je als toezichthouder/handhaver in enige mate invloed uitoefenen op deze gevoelens. Door goed te luisteren naar wat er speelt bij burgers, ben je al een stap verder. Door vervolgens samen te denken en samen te werken, hebben burgers ook zelf invloed op het verbeteren van de veiligheid. Invloed uitoefenen bevordert niet alleen de subjectieve veiligheid; de beleving van mensen, maar ook de objectieve veiligheid. Tot slot creëer je laagdrempelig contact en dit geeft handhavers een beter beeld van de situatie en problematiek binnen een wijk.

Wilt u meer weten over veiligheidsbeleving en hoe u hier op in kunt spelen? Handhavingsacademie biedt trainingen op het gebied van effectieve gedragsbeïnvloeding.  Neem gerust contact op voor meer informatie.