Ga naar de inhoud
Home » Blogs » 20 jaar integratie in Nederland: wat is er veranderd?

20 jaar integratie in Nederland: wat is er veranderd?

Integratiebeleid in Nederland

Het integratiebeleid in Nederland is al jaren een veelbesproken thema in de Nederlandse politiek. Er worden regelmatig strenge maatregelen genomen om de integratie te bevorderen. Recent ontstond er bijna een kabinetscrisis vanwege de bed-bad-brood discussie voor uitgeprocedeerde vluchtelingen. Toch is het integratiebeleid niet altijd zo streng geweest.

Hoe heeft het Nederlandse integratiebeleid zich de afgelopen jaren ontwikkeld en hoe is het vormgegeven door de politiek?

Hoe kijkt de politiek naar het integratiebeleid?

Bijna elke politieke partij vindt dat immigranten zich moeten houden aan de Nederlandse wetten en regels. Daarnaast zijn het spreken van de Nederlandse taal en de verbetering van het onderwijs onderwerpen die volop aandacht krijgen bij het debat over het integratiebeleid in Nederland. Toch is dat niet altijd zo geweest. Mede door een aantal belangrijke factoren, veranderde dat.

De rol van Pim Fortuyn in het Nederlandse integratiebeleid

Door Pim Fortuyn laaide het debat over de Nederlandse immigratie en het integratiebeleid op. Na acht stabiele regeringsjaren onder de Paarse kabinetten, bleef er van deze rust niet veel meer over.

Andere gebeurtenissen die naast de opkomst van Pim Fortuyn veel invloed hebben gehad op het politieke klimaat in Nederland omtrent de integratie, zijn de dood van Theo van Gogh en de aanslagen op 11 september 2001.

Geert Wilders over islamisering

De laatste jaren is Geert Wilders vooral het middelpunt van het integratiedebat in Nederland geweest. Hij legt de focus op de islamisering van Nederland en probeert met boute uitspraken zijn punt over te brengen van het gevaar hiervan. Medestanders vindt hij vooral bij andere politieke partijen in het buitenland die de Islam eveneens als een bedreiging beschouwen voor de eigen rechtstaat.

Het integratiebeleid in de afgelopen 20 jaar

Sinds de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw, kende Nederland een forse immigratie. Arbeiders uit het buitenland waren nodig om het land na de oorlog weer op te bouwen. Momenteel wonen er bijna 3,5 miljoen, van oorsprong, allochtonen in Nederland. Deze concentreren zich vooral in de grote steden.

In de jaren ’80 was het integratiebeleid er vooral op gericht om een gelijkwaardige samenleving tot stand te brengen, de zogenaamde multiculturele samenleving. Inmiddels neemt burgerschap een steeds belangrijke plek in. Dat betekent dat iedereen de Nederlandse taal dient te spreken en er overeenstemming is over de basis normen en waarden in Nederland.

Pas in de jaren ’90 van de vorige eeuw werd er op een kritische manier gekeken naar de multiculturele samenleving. Allochtonen moesten toen voor het eerst een inburgeringscursus gaan volgen.

Hoe is het integratiebeleid nu geregeld in Nederland?

Op dit moment vindt de overheid het belangrijk dat vreemdelingen meedoen in de Nederlandse samenleving. De taal beheersen is een belangrijke voorwaarde voor het vinden van een baan of het volgen van een opleiding. Daarom zijn immigranten verplicht de Nederlandse taal te leren. Dit maakt onderdeel uit van de verplichte inburgeringscursus. Hierin komen ook de kernwaarden van de Nederlandse samenleving aan bod.

Inspanningen van immigranten worden door de overheid op de voet gevolgd. Wie zich onvoldoende inzet, verliest een verblijfsvergunning en moet terug naar het land van herkomst. Sowieso wordt elk verzoek om toelating zorgvuldig overwogen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Het Nederlandse integratiebeleid is de afgelopen jaren strenger geworden. Of dat ook zo blijft hangt met name af van de economische en geopolitieke ontwikkelingen.

In economisch slechte tijden is er een baantekort, waardoor het minder op prijs wordt gesteld om immigranten toe te laten. Veel, vooral lager geschoolde, Nederlanders zien hun baan bedreigd door deze immigranten. De verwachtingen op economisch gebied zijn vooralsnog niet erg rooskleurig voor Europa de komende jaren.

De geopolitieke ontwikkelingen zouden daarentegen juist wel voor een enorme toestroom van migranten (vluchtelingen) kunnen zorgen. De laatste tijd hebben met name Spanje en Italië te kampen met een enorme toestroom van vluchtelingen die via Noord-Afrika voet aan Europese grond proberen te krijgen. Bovendien is de situatie tussen Rusland en Europa nog altijd erg gespannen.

De rol van de publieke handhaver

Door de continue veranderingen op het gebied van integratie, verandert de rol van de publieke handhaver in de samenleving ook voortdurend. Als publieke handhaver moet je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en mogelijke spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. De verschillende generaties spelen een grote rol bij de integratieproblemen in Nederland.

Er zijn diverse trainingen ontwikkeld die daarbij kunnen helpen. Juist omdat het Nederlandse integratiebeleid voortdurend aan verandering onderhevig is, is het volgen van een training noodzakelijk.